Tài Trợ các vườn cây ăn quả, cây xanh, hệ thống bảng hiệu cho Học viện Phòng Không - Không Quân

Đây là nơi Chủ tịch Lê Tự Minh đã từng dạy học. Học viện Phòng Không- Không là học viện quân đội tại Thị xã  Kim Sơn, Tỉnh Sơn Tây, Thành Phố Hà Nội.

Tài Trợ các vườn cây ăn quả, cây xanh, hệ thống bảng hiệu cho Học viện Phòng Không - Không Quân
Chi tiết