Đầu tư chuyện nghiệp, nắm bắt cơ hội, kiên trì đến đích, sử dụng và cập nhật công nghệ cao, đối tác chất lượng, nhân sự giỏi, có trách nhiệm với xã hội và nhân viên.
Tầm nhìn:
Đầu tư chuyện nghiệp, nắm bắt cơ hội, kiên trì đến đích, sử dụng và cập nhật công nghệ cao, đối tác chất lượng, nhân sự giỏi, có trách nhiệm với xã hội và nhân viên.
Giá trị cốt lõi:
- IMG: Trách Nhiệm - Tốc Độ - Hiệu Quả
- Trách nhiệm: với công việc, công trình, đối tác, nhân viên, xã hội
- Tốc độ: thực hiện deadline, bảo đảm tiến độ.
- Hiệu quả: đặt chất lượng và hiệu quả công việc lên trên.
Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi - IMG: Trách Nhiệm - Tốc Độ - Hiệu Quả - Trách nhiệm: với công việc, công trình, đối tác, nhân viên, xã hội - Tốc độ: thực hiện deadline, bảo đảm tiến độ. - Hiệu quả: đặt chất lượng và hiệu quả công việc lên trên.

Giá trị cốt lõi - IMG: Trách Nhiệm - Tốc Độ - Hiệu Quả - Trách nhiệm: với công việc, công trình, đối tác, nhân viên, xã hội - Tốc độ: thực hiện deadline, bảo đảm tiến độ. - Hiệu quả: đặt chất lượng và hiệu quả công việc lên trên.