Bệnh viện Hoàn Mỹ Huế

Trực tiếp đầu tư và vận hành bệnh viện Hoàn Mỹ Huế (đã bán năm 2011).

Bệnh viện Hoàn Mỹ Huế
Chi tiết