Create sustainable values
for society and future generations
We develop each project with a sense of responsibility, passion, and determination. IMG has been creating architectural symphonies in strategic locations, where we hope to bring different experiences to our customers.
Tầm nhìn và Giá trị cốt lõi

Giá trị cốt lõi - IMG: Trách Nhiệm - Tốc Độ - Hiệu Quả - Trách nhiệm: với công việc, công trình, đối tác, nhân viên, xã hội - Tốc độ: thực hiện deadline, bảo đảm tiến độ. - Hiệu quả: đặt chất lượng và hiệu quả công việc lên trên.

Giá trị cốt lõi - IMG: Trách Nhiệm - Tốc Độ - Hiệu Quả - Trách nhiệm: với công việc, công trình, đối tác, nhân viên, xã hội - Tốc độ: thực hiện deadline, bảo đảm tiến độ. - Hiệu quả: đặt chất lượng và hiệu quả công việc lên trên.